Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Ergotherapie

Ergotherapie
 
De verschillende domeinen die de ergotherapeuten onderzoeken en behandelen binnen ons centrum zijn:


Fijne motoriek
Binnen deze therapie werken we voornamelijk met onze armen, handen en vingers. We leren materialen hanteren zoals steekparels, rijparels,… en we  oefenen kleutervaardigheden zoals scheuren, knippen, prikken, knippen schilderen,… .Hierdoor stimuleren we de ooghand-coördinatie, bimanuele coördinatie, kracht, precisie en snelheid.

Voorbereidend schrijven en schrijfmotoriek
Vanuit een goede oog-handcoördinatie kunnen we starten met het voorbereidend schrijven. We letten op een goede zithouding, schrijfhouding, pengreep,… Aan de hand van schrijfpatronen oefenen we een goede voortbeweging en leren we letten op begrenzingen. Wanneer het kind schrijfrijp is kan er overgegaan worden tot het oefenen van het schrijven op zich: het aanleren, stimuleren en verbeteren van lettervormen en letterverbindingen, cijfers, symbolen, leestekens en hoofdletters.

Voorbereidend rekenen
Vanaf de kleuterleeftijd oefenen we de voorbereidende rekenvaardigheden: tellen, rekentaal (plaats- en ruimte begrippen, eigenschappen)en  vergelijken van hoeveelheden. Deze vaardigheden zijn een voorbereiding op het rekenen in de lagere school.

Rekenen
Als lagere school kinderen problemen ervaren bij het rekenen, zoeken wij de hiaten op en trachten de achterstand te verkleinen of weg te werken. De rekentherapie sluit altijd aan bij het huidige niveau van het kind. Dit gaat van elementaire kennis van het rekenen tot 10 tot functioneel rekenen.

Psychomotoriek
Denken (psycho) en bewegen (motoriek)  staan niet los van elkaar.  Om goed te kunnen functioneren moet een kind over heel  wat vaardigheden beschikken op psychomotorisch vlak.
De opbouw van de oefeningen gaat steeds op dezelfde manier: vertrekken vanuit het eigen lichaam en de grote ruimte, vervolgens werken met materiaal om uiteindelijk te komen tot papier- en potloodopdrachten.


In deze therapie komen de volgende aspecten aan bod:
-lichaamsschema
-vorm- en kleurperceptie
-visuele vaardigheden (figuurachtergrondperceptie,  gelijkenissen en verschillen         waarnemen,…)
-visuomotoriek (tekenen van lijnen, figuren, enkelvoudige en samengestelde vormen)
-vormgeving
-visueel ruimtelijk functioneren (analyse en synthese, oriëntatie en structuratie,…)
-visueel (sequentieel) geheugen
 
Binnen al deze therapieën letten we ook op een goede werkhouding, gerichte aandacht en concentratie, planmatig en zelfstandig werken en zelfcontrolegedrag.
De ergotherapeut neemt ook deel aan verschillende groepstherapieën zoals Sherborne, Haywood, ontwikkelingsstimulatie, sociale vaardigheidstraining, ZIT, Kaat Timmerman en leren leren.
Als ergotherapeut werken we met het kind, de ouders en de school  samen, om oplossingen te zoeken wanneer een kind compenserende maatregelen nodig heeft. Als voorbeeld denken we aan  speciaal gelijnd schrift om te schrijven, rekenkaarten,…