Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Logopedie

Logopedie
 
Op kleuterleeftijd kan de therapie de volgende inhoud hebben :
* Binnen de taaltherapie stimuleren we het taalbegrip en het taalgebruik. Hierbij hebben we aandacht voor het uitbreiden van de woordenschat, het verbeteren van de zinsbouw en het inoefenen van de correcte woordvorming (meervouden, verkleinwoorden,…).
We werken rond het communiceren op een vlotte en adequate manier.
Soms is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis (ontwikkelingsdysfasie) en is er nood aan specifieke en intensieve logopedische training.
* Binnen de spraaktherapie oefenen we de correcte vorming en uitspraak van klanken. Ook hier kan er sprake zijn van een stoornis en is er meer langdurige hulp noodzakelijk.
Problemen rond mondgedrag (duimzuigen, mondademhaling, …) worden aangepakt.
* In de stottertherapie worden technieken aangeleerd om vloeiend te spreken. Ook het leren toepassen van deze technieken in verschillende spreeksituaties is belangrijk.
* Binnen de auditieve therapie komt het gericht luisteren aan bod. We besteden ook aandacht aan het trainen van de auditieve basisvaardigheden (discriminatie, analyse, synthese en werkgeheugen) nodig voor het later verwerven van de lees– en schrijftechniek .
* Bij kinderen met een gehoorstoornis is er al vanaf jonge leeftijd aangepaste logopedische en audiologische therapie aangewezen om zo efficiënt mogelijk deze stoornis te benaderen. Deze behandeling loopt meestal over meerdere jaren tot zelfs in het middelbaar onderwijs.
 
Op lagere schoolleeftijd kan de therapie de volgende inhoud hebben:
* We behandelen kinderen bij wie het lezen en spellen minder vlot verloopt. Al naar gelang het gaat over een achterstand of over een stoornis (dyslexie) wordt de therapie hierop afgestemd.
Er wordt steeds aangesloten op het niveau van het kind en aan de hand van een geïndividualiseerde aanpak wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk lees- en schrijfniveau.
Naast de intensieve remediëring is er veel aandacht voor het leren begrijpen en omgaan met deze stoornis door het kind en zijn omgeving (psychoëducatie).
Indien er nog tekorten blijken in de talige of auditieve onderbouw worden ook deze nog verder geremedieerd.
* Ook stotteren of spraakproblemen worden op deze leeftijd behandeld.
Logopedisten werken ook mee, of geven leiding in de groepstherapieën Sherborne, Haywood, de dyslexiegroep en in de groepjes sociale vaardigheden. De logopedische therapie gebeurt altijd in afstemming met de andere paramedici (ergotherapeut of kinesitherapeut) en de psycholoog die het kind ook behandelen.
Als logopedisten werken we samen met de ouders en de school (eventueel de GON begeleiding) en denken we mee wanneer er vragen zijn omtrent compenserende maatregelen (sticordi-maatregelen) bij een leerstoornis.
 
De therapie voor de volwassen gehoorpatiënten kan de volgende inhoud hebben:
* In de hoortraining leren we klanken, woorden en zinnen identificeren en discrimineren. We trainen het auditief spraakverstaan. Ook het verstaan van taal in moeilijke luistersituaties komt aan bod. 
* Bij het liplezen of spraakafzien worden de kenmerken van de verschillende visemen aangebracht en komen we via een gestructureerd programma tot liplezen.
* De communicatietraining gebeurt individueel of in groep. We leren copingstrategieën aan. Er wordt geoefend op het combineren van visuele en auditieve informatie. Onze volwassenen leren ook veel uit het contact met lotgenoten.