Centrum voor Ambulante Revalidatie     

Groepstherapie

Groepstherapie
 
Sherborne
De bewegingstherapie van Veronica Sherborne is gericht op het stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden van een kind door middel van beweging. Sherborne gaat ervan uit dat alle kinderen twee basisbehoeften hebben. Ten eerste moeten ze zich thuis voelen in hun eigen lichaam en er controle over krijgen. Ten tweede moeten ze in staat zijn om relaties te vormen met anderen. In deze therapie wordt er geen materiaal gebruikt. We werken enkel met ons lichaam en de ruimte.
Tijdens de Sherborne therapie wordt altijd volgens een vaste structuur gewerkt. De groepjes bestaan meestal uit een viertal jonge kleuters die elk een eigen therapeut hebben die hun 'vertrouwenspersoon' is en hen voldoende veiligheid biedt.
In de beginfase gebeuren de oefeningen vaak in een kring maar doorheen het jaar gaan we steeds meer de ruimte exploreren en leren we samenwerken met andere kinderen en volwassenen. De Sherbornegroepjes gaan wekelijks door en duren 1 uur.
 
Haywood
Haywood therapie gebeurt in kleine groepjes en is bedoeld om kleuters vaardigheden aan te leren om problemen beter te leren oplossen, vaardigheden om na te denken en om te leren.
Het programma bestaat uit 7 thema's die elk gericht zijn op een bepaald aspect van het cognitief functioneren. Naast de schoolse leerstof (3de kleuterklas) wordt ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden: leren luisteren, op je beurt wachten, zelf iets vertellen in een groep, samenwerken.
We doen dat via eenvoudige maar plezierige activiteiten. Een groepje van een viertal kinderen wordt begeleid door twee therapeuten (logopedist en ergotherapeut of psycholoog) in het gezelschap van Gust onze mascotte. Het groepje gaat elke week door en duurt 1 uur.
 
Sociale vaardigheden
In deze groepen werken wij rond het verbeteren van sociaal vaardig gedrag met als doel een betere sociale integratie van de kinderen in hun omgeving (gezin, school en vrije tijd).
Het programma van deze groepen wordt afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd en op de problemen van de deelnemende kinderen.
Wij doen voor de grote thema’s beroep op de bestaande, wetenschappelijk onderbouwde sociale trainingsprogramma’s: perspectiefnemingsvaardigheden, intredegedrag, deelnemen, helpen, rolneming, conflicthantering, oplossingsvaardigheden, samenwerken, samen spelen...
Wij geloven in het creatief en actief uitwerken en inkleden van de verschillende thema’s waardoor de aandacht en de motivatie van de groepsleden maximaal gestimuleerd wordt.
Er zijn groepen sociale vaardigheidstraining vanaf de derde kleuterklas tot het 1ste middelbaar onderwijs. In een groep zijn er tussen de 4 tot maximaal 7 kinderen van dezelfde ontwikkelingsleeftijd met verschillende begeleiders, waaronder altijd iemand van de psychologische equipe.
De groepen gaan wekelijks door en duren 1 uur.
 
Leesgroep
In een leesgroep werken we in kleine groepjes met tien- tot twaalfjarigen waarbij de diagnose dyslexie werd vastgesteld. Deze kinderen hebben meestal een lange tijd individuele remediëring gevolgd voor hun leerstoornis. De belangrijkste doelstelling van deze dyslexiegroep is het opnieuw centraal stellen van leesplezier. Daarnaast trachten we de kinderen meer inzicht te geven in hun vragen zoals "wat is mijn probleem?", "wat is dyslexie?", "hoe kan ik mijzelf helpen?" (psychoëducatie).
We komen wekelijks een uurtje samen en bieden gevarieerde lees- en schrijfactiviteiten aan. Deze zijn aangepast aan het niveau, maar vooral aan de interesses van de groepsleden.
 
Leren leren
In de groep ‘leren leren’ werken we met kinderen vanaf het 5de leerjaar rond metacognitieve vaardigheden,  dit is leren denken over het eigen denken en leren. Metacognitie is een belangrijke vaardigheid voor een efficiënt leren omdat het de eigen inspanning en het persoonlijke leerproces beter leert sturen.
Er wordt aandacht besteed aan inzicht in het eigen leerproces, inzicht in de eigen talenten en in de zwakkere vaardigheden en hoe die maximaal te benutten of te compenseren.
Daarnaast worden ook specifieke leervaardigheden getraind (organiseren, geheugen, sleutelwoorden, mindmapping, divergent en creatief denken, enz...)
Het gaat hier dus over het aanleren van studeerexpertise in de breedste zin van het woord.
 
Groepswerking motoriek (DCD)
De term DCD (developmental Coördination disorder) wordt gebruikt om kinderen te beschrijven die thuis of op school problemen hebben met taakjes die motorische vaardigheid vereisen. Deze kinderen bewegen onhandig, stuntelig, moeizaam, minder gecoördineerd. Het motorische leerproces is bij deze kinderen verstoord. De motorische problemen kunnen niet verklaard worden door een medische aandoening of een verstandelijke handicap.
De aard van de motorische problemen kan erg verschillend zijn. Sommige kinderen zijn zwak in alle aspecten van de motoriek. Sommige kinderen hebben het vooral lastig met grofmotorische vaardigheden zoals klimmen, fietsen, evenwicht, balspelen,… andere hebben dan weer meer moeite met fijn motorische taken als schrijven, knippen, knutselen, … Heel vaak zijn er ook problemen in het dagelijkse leven thuis met aan- en uitkleden, eten en drinken, toiletbezoek, …
In ons centrum hebben we een groepswerking voor kinderen met DCD. Daarin brengen we een aantal kinderen met uitgesproken motorische problemen samen om in groep te bewegen. Heel vaak vallen net die kinderen uit de boot in de turnles, de sportclub of bij motorische spelletjes op de speelplaats wat een zeer negatieve invloed heeft op hun zelfbeeld. Door die kinderen samen te brengen zien ze dat ze niet alleen zijn met hun probleem en kunnen ze gerust eens missen of onhandig zijn.
We leren ze de motorische basisvaardigheden aan zoals lopen, springen of oefeningen met de bal. Er wordt aandacht besteed aan het oefenen van het evenwicht, leren fietsen, touwspringen. Ook teamsporten vormen een onderdeel van de therapie.